Polityka Prywatności
Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona by poinformować Użytkowników korzystających za pośrednictwem platformy Fieldworker z usług spółki Fieldworker sp. z o. o. w jaki sposób przetwarza się zebrane dane.
 2. Administratorem Danych Osobowych zebranych od Użytkowników w procesie rejestracji za pośrednictwem Platformy jest Fieldworker sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Sieradzka 28, 60-163 Poznań, NIP: 7822786800, REGON: 369451656 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717679 jest administratorem danych
  osobowych Użytkowników.
 3. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest Administratorem Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkowników w ramach korzystania z Platformy Fieldworker z uwagi na to, że nie decyduje o celu i środkach w jakim Użytkownik je przetwarza.
 4. Zebrane dane osobowe Użytkowników są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa ustalonymi przez prawo. Zapewniamy, że podane przez Użytkowników dane są przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, chyba że wyrazi
  on zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. Zebrane w procesie rejestracji do Platformy dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach uzyskania informacji handlowej i marketingowych pochodzących od partnerów handlowych.
 5. Informujemy, że Użytkownik na mocy obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. U. 1997 nr 133 poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.) ma prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi swoimi danymi osobowymi, a także ma możliwość zgłoszenia do nich wszelkich koniecznych modyfikacji, a także może żądać ich usunięcia w każdym czasie.
 6. Zebrane Dane Osobowe Użytkowników podczas ich rejestracji w Serwisie są wykorzystywane w celu realizacji świadczonej usługi przez Fieldworker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której Użytkownik oświadczył chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym Newslettera). W powyższym
  przypadku podane przez Użytkownika dane będą wykorzystywane w tym celu.
 7. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zbierać dane o zachowaniu Użytkowników na Platformie automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Nie są to dane osobowe – nie można na ich podstawie zidentyfikować tożsamości Użytkownika, ani wprowadzonych przez nich danych. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub
  usunięciu.
 8. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach technicznych może także wykorzystać adresy IP Użytkowników, które zostały utrwalone w trakcie wizyty na Platformie, a które pomagają w administracji serwerami. Adresy IP służą także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak na przykład obszar, z którego zostało
  nawiązane połączenie.
 9. Przetworzone przez Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe, zostają zachowane w tajemnicy.
 10. W wyjątkowych przypadkach Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość odmowy, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika o usunięcie jego danych osobowych, jeżeli Użytkownik ten wobec Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  nie uregulował ciążących na nim należności lub innych zobowiązań, naruszył istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne i konieczne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika.
 11. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  §2
  Zmiana danych
  W sytuacji dezaktualizacji danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników zarejestrowanych na Platformie, Użytkownik zobowiązany jest zmodyfikować je w taki sposób aby były zgodne z aktualnym stanem.
  §3
  Prawa Użytkownika
  Użytkownik ma prawo w każdym czasie skierować do Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pytanie w szczególności w celu:
 12. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych Użytkowników Serwisu;
 13. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane osobowe dotyczące Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 14. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące Użytkownika;
 15. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych partnerom handlowym Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 16. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania zebranych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 17. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wobec których Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
  §4
  Wykorzystywanie plików Cookies
 18. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość wykorzystywania plików cookies, dzięki którym można zidentyfikować przeglądarkę internetową użytkownika, podczas każdorazowej jego sesji w serwisie. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych i nie można
  na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika.
 19. W pliku Cookies, są zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika, w których zawarte są tekstowe informacje, pochodzące z Platformy; przetwarzane są w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i ułatwiają poruszanie się na Platformie.
 20. Użytkownik, w przypadku gdy nie blokuje plików cookies, zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 21. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
 22. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przekazywać informacje zebrane automatycznie podmiotom trzecim w szczególności celu ich analizy, optymalizacji Platformy.
  §5
  Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych
 23. Zebrane Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, zgodnie z wymogami prawa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez
  Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 24. Fieldworker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje pełną poufność wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika danych, nie udostępnia ich osobom trzecim, ani nie weryfikuje tych danych.
  §6
  Zmiany w polityce prywatności Fieldworker Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdym czasie.
  Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej wraz z dniem od którym obowiązuje. Powyższe nie dotyczy zmian które zostały wyszczególnione w Regulaminie świadczenia
  usług.
  §7
  Kontakt
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu przetwarzania zebranych
  Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zwrócić się za pośrednictwem poczty na adres Fieldworker
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sieradzka 28, 60-163 Poznań lub pisząc na adresu email: info@fieldworker.pl